fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu109:DataDetail1

ตำแหน่งงาน


1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและคลังเอกสาร 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี

 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า


2. พนักงานขายพื้นที่ 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี

 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย


3. พนักงานขายพื้นที่ (ประจำสำนักงาน ปทุมธานี ) 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี

 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย


4. ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี สาขาวิชาช่าง ( ไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์, ก่อสร้าง ,ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์ และ อื่นๆ)

 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง


5. พนักงาน บัญชี 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิ, ปวส. ปริญาตรี

 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ใช้ โปรแกรมทางบัญชี Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


6. พนักงานขับรถ รถโฟล์คลิฟท์ 2 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิ, ม3 ขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ด้านงาน ขับรถ รถโฟล์คลิฟท์ หากมีใบ certificate จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


7. พนักงานทำความสะอาด 4 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิ, ม3 ขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ด้านงานการใช้เครื่องมือทำความสะอาด


8. พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิ, ม3 ขึ้นไป

 • มีเอกสารประกอบวิชาชีพรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงานทุกตำแหน่งประจำที่ คลังสินค้าและคลังเอกสาร โรจนะ ยกเว้นตำแหน่งที่ 3 ประจำสำนักงาน ปทุมธานี